Available courses

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : KKU002 นักเรียนชั้น ปวช.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ง22101 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Computer Program) 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ง20210 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

รายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รหัสวิชา : 20204-2002 นักเรียนชั้น ปวช.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฎศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชุดพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ ความสัมพันธ์


รหัส 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ดา้นกราฟิกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสำคัญ ในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญการนาภาพจากแหล่งภาพต่างๆมา
สร้างสรรคง์านกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มที่ยังศึกษาหลักการออกแบบ
เทคนิคการใชโ้ปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน